Hyvää tulevaisuutta!

tammikuu 14, 2013 by

Kuvataideopettajien syyspäivillä 9.-10.11.2012 tulevaisuuden koulua visioitiin vapaasti ja säännöistä riippumatta, rajojen yli kurkistellen.

Päivillä kurkotettiin koulun seinien läpi ulos koulusta ja kohti tulevaisuutta ja pohdittiin yhdessä sitä, mitä uudistuvassa yleissivistävässä koulutuksessa kuvataiteen osalta pitäisi opettaa. Ja miten! Mielenkiintoisten ja innostavien luentojen jälkeen ideoitiin yhdessä ideaalia opetussuunnitelmaa mielikuvaharjoitusten, aivomyrskyn ja joukkoälyn voimin.

Tässä esimerkkejä yhteisistä oivalluksista, lämpimät kiitokset kaikille syyspäiville osallistuneille kuvataideopettajille!

Kuva

Kuva

Kuva

Kuva

Kuva

Kuva

Kuva

123

… Ja vielä: Mikä onkaan KUVATAIDEOPETUKSEN TULEVAISUUS? (Huom! liiku prezi-esityksessä eteenpäin alalaidan nuolinäppäimillä)

Mainokset

Maailmasta eristetty taidekasvatus ei palvele ketään (julkaistu Suomen Kuvalehdessä 6.12.10)

joulukuu 8, 2010 by

Kesäkuun alussa julkistettua ehdotusta peruskoulun uudeksi tuntijaoksi tulee arvioida uudelleen.

Työryhmä ehdottaa oppiaineiden jakamista kuudeksi oppiainekokonaisuudeksi: (1) kieli ja vuorovaikutus, (2) matematiikka, (3) ympäristö, luonnontieto ja teknologia, (4) yksilö, yritys ja yhteiskunta, (5) taide ja käsityö sekä (6) terveys ja toimintakyky.

Oppiainekokonaisuudet synnyttävät uusia keinotekoisia raja-aitoja oppiaineiden välille, vaikka tavoitteena on ollut päinvastaisesti eheyttää perusopetusta. Kuvataiteen rajaaminen yksistään taide- ja käsityö -oppiainekokonaisuuteen kuuluvaksi ei ole perusteltua.

Äidinkielen oppimistuloksia on viime aikoina arvosteltu siitä, että oppilaat eivät äidinkielen opetuksen yhteydessä ole harjaantuneet viestien välittämiseen teknisin välinein ja koulun teksti- ja media-arki on erkaantunut koulun ulkopuolisesta media-arjesta.

Yksi mahdollinen syy tälle epäonnistumiselle on, että äidinkielelle asetetut oppimistavoitteet ovat joiltakin osin ensisijaisesti kuvataiteen keskeistä osaamisaluetta.

Kuvataideopettajat hyödyntävät jo nyt teknologiaa (muun muassa videokuvaamista, valokuvausta, digitaalista esitysteknologiaa) monipuolisesti paitsi kuvataiteen sisältöjen myös viestintätaitojen opetuksessa – sekä erilaisten medioiden tulkinnan, että niistä keskustelun ja itse tekemisen kautta.

Tuntijakoraportissakin mainittu UNESCO:lle tehty laaja kansainvälinen taideopetusta koskeva tutkimus osoitti suomalaisen taidekasvatuksen vahvuudeksi uuden teknologian käytön. Monet muutkin kannanotot ovat painottaneet kuvataiteen keskeistä roolia mediakasvatuksessa: myös kuvat ovat ”tekstejä”, ”puhetta” ja jopa ”argumentteja”.

Pidän edellä esitetyn perusteella kestämättömänä ratkaisuna yksistään äidinkielen sisällyttämistä Kieli ja vuorovaikutus -oppiainekokonaisuuteen.

Taide ja käsityöaineet on tuntijakoehdotuksessa perusteettomasti ryhmitelty myös yksilö, yritys ja yhteiskunta -oppiainekokonaisuuden ulkopuolelle, vaikka juuri taide tarjoaisi valmiin foorumin niin yhteisöllisen (kansallisen) identiteetin kuin oman identiteetin työstämiseen monikulttuuristuvassa Suomessa.

Suomalainen kansallinen identiteetti luotiin noin vuosisata sitten juuri korkeakulttuurin piirissä ja taiteella on ollut merkittävä osa suomalaisuuden kuvittelussa ja rakentumisessa. Tänä päivänä kuvalliset viestit muokkaavat ajatteluamme vielä monin verroin enemmän kuin menneisyydessä.

Perusopetustyöryhmä ehdottaa kuvataiteen opetuksen vähentämistä kahdesta yhteen vuosiviikkotuntiin 7. luokalla, kun kuvataiteen kaikille yhteistä opetusta pitäisi päinvastoin lisätä. Lisäksi valinnaistuntien enimmäismäärä vähenisi Taide- ja käsityö-oppiainekokonaisuudessa vuosiluokilla 7-9.

Keinotekoisten oppiainekokonaisuuksien mielekkyys tulee kokonaisuudessaan uudelleenarvioida. Kuvataiteen, musiikin ja käsityön oppimista ei lisää niiden jättäminen lähes kokonaan valinnaisuuden, eikä etenkään keskinäisen vaihtoehtoisuuden varaan.

Taide- ja taitoaineissakin uusi oppi rakentuu kaikille yhteisissä opinnoissa syntyneiden tietojen ja taitojen pohjalle. Kuvien tekeminen vastaa kuvittelun aakkosia. Ja tämän (nykypäivän ja tulevaisuuden) kuvittelun ulkopuolelle ei ole varaa jättää ketään.

Riikka Notkola
Kirjoittaja on taiteen maisteri, taidekasvattaja ja tutkija, San Franciscon modernin taiteen museo, Yhdysvallat, jolla on myös oma blogi ameRiikanmuseo

Kulttuuriosaaminen on kansalaisen perustaito – ja perusoikeus (julkaistu Turun Sanomissa 27.9.10)

syyskuu 29, 2010 by

Perusopetuksen uusia tavoitteita ja tuntijakoa valmistellut työryhmä sanoo tähtäävänsä koulun sivistystehtävän syventämiseen. Opetuksen yleisiin, kansalaisen taitoihin liittyviin tavoitteisiin ei kuitenkaan ole sisällytetty kulttuurisia taitoja.
Kulttuuriosaamisen tulisi näkyä selvästi koulun arvopohjassa. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa on oleellista, että erilaisiin ryhmiin kuuluvilla ihmisillä on mahdollisuus ilmaista itseään ja ymmärtää muiden näkemyksiä.
Koulun taide- ja käsityöaineissa edistetään juuri tällaista kulttuuriosaamista. Kuvataiteen, musiikin ja käsityön tunneilla opitaan tulkitsemaan kulttuurin sanattomia viestejä sekä käyttämään niitä ajattelun ja vuorovaikutuksen välineenä. Tällaisten kulttuuristen lukutaitojen merkitys on yhtä tärkeää kuin kyky lukea kirjoitettua kieltä. Kuvien ja äänien tulkinta ja tuottaminen ovat taitoja, joita jokaisen kansalaisen tulee saada jo perusopetuksessa.
Median lisäksi myös muotoilun tuotteiden ymmärtäminen on yhteiskunnassa toimimisen kannalta tarpeellista. Jos ihminen on sokea rakennusten ja esineiden suhteen, hän ei voi alla aktiivinen oman ympäristönsä kehittäjä ja osallistua sitä koskevaan päätöksentekoon.
Koululaitoksen tehtävä kulttuurikasvatuksen antajana olisi nähtävä myös sosiaalipolitiikan näkökulmasta. Taide- ja käsityö-kasvatuksella on tärkeä merkitys yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ehkäisijänä, sillä sen avulla voidaan lisätä kansalaisten osallistamista ja estää syrjäytymistä.
Kouluopetuksen tulee tukea lapsen ja nuoren kehityksen eri ulottuvuuksia tasa-arvoisesti. Taide- ja käsityöaineissa oppiminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti tunteiden ja toiminnan kautta. Kuvataide, musiikki ja käsityö tarjoavat muita oppiaineita tukevan, mutta niistä poikkeavan näkökulman. Näillä aineilla on keskeinen merkitys oppilaan henkilökohtaisessa kehityksessä ja kulttuuri-identiteetin muodostumisessa.
Perusopetuksen nyt voimassa olevassa opetussuunnitelmassa puhutaan taide-ja taitoaineista. Uudessa ehdotuksessa jaottelu korvataan kahdella oppiainekokonaisuudella, jotka ovat Terveys ja toimintakyky (liikunta, terveystieto, kotitalous) sekä Taide ja käsityö (kuvataide, musiikki, käsityö, draama).
Ehdotus antaa ymmärtää, että liikunta-oppiaineen taidekasvatukseen kytkeytyvästä luonteesta luovutaan. Pohdittavaksi jää, miten esim. taiteenalaksi luokiteltavan tanssin osuus liikunnan sisällöissä määritellään vai katoaako se kokonaan. Tästä näkökulmasta myös uudeksi oppiaineeksi ehdotetun draaman nimike on ongelmallinen. Sen määrittelystä on olemassa erilaisia näkemyksiä: toisaalta puhutaan teatterista ja draamasta taiteenalana ja toisaalta draama ymmärretään menetelmäksi, jota hyödynnetään kaikissa oppiaineissa.
Draama-nimikettä ja sen luonnetta yhtä tai useampia tiedonaloja (esim.teatteri- ja tanssitaidetta) yhdistävänä oppiaineena tulisikin pohtia ennen sen sisällyttämistä kouluopetukseen. Miten draama suhteutuu äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineseen, jonka sisältöihin se nykyäänkuuluu?
Draamasta käydyssä keskustelussa on olennaista muistaa, ettei sillä voida korvata jo olemassaolevien oppiaineiden sisältöjä. Taide ja käsityö-kokonaisuuteen ehdotetun draaman tarvitsemia tunteja ei saa leikata käsityön ja kuvataiteen tuntimääristä. Uusi oppiaine on sinänsä tarpeellinen, mutta sitä ei tulisi lisätä kouluaineiden kokonaisuuteen, mikäli sille ei osoiteta lisätunteja. Oppiaineiden määrän lisääminen nykyisestä on myös ristiriidassa opetuksen eheyttämiseen tähtäävien tavoitteiden kanssa.
Tuntijakotyöryhmän tavoitteena oli hallitusohjelman mukaisesti parantaa taide- ja taitoaineiden asemaa. Lehdistössäkin esiintyneille väitteille taidekasvatuksen vahvistumisesta ei ehdotuksessa kuitenkaan löydy perusteita, sillä yhdenkään Taide ja käsityö -kokonaisuuden oppiaineen kokonaistilanne ei parane nykyisestä. Liikunta on entisistä taide- ja taitoaineista ainoa, jonka opiskelu lisääntyy.
Taide- ja käsityöaineiden kaikille yhteisen opetuksen tuntimäärät alakoulussa eivät muutu muiden kuin käsityön osalta, jonka tunteja siirretään alemmille luokille. Yläkoulussa opetustunteja vähennetään yhteen sekä kuvataiteessa että käsi- työssä. Musiikin tilanne säilyy ennallaan yhdessä tunnissa. Luvassa on siis vain yksi tunti näitä oppiaineita 7. luokalla, eikä sen jälkeen ollenkaan kaikille yhteistä opetusta.
Tuntiesityksessä korostetaan valinnaisuuden merkitystä. Esityksessä lähdetään siitä, että Taide ja käsityö -kokonaisuuden oppiaineet olisivat päättöluokilla keskenään vaihtoehtoisia ja nykyistä vähäisempien valinnaistuntien varassa.
Taide- ja käsityöaineiden roolia yleissivistyksessä lähestytään niiden vaihtoehtoisuuden kautta. Kuvataiteen, käsityön ja musiikin merkitystä oppilaiden kasvulle ja oppimiselle ei tunnusteta samanarvoisena muiden oppiaineiden kanssa.
Ehdotus heikentää kuvataiteen, musiikin ja käsityön opetuksen nykyiselläänkin heikkoja edellytyksiä peruskoulun yläluokilla. Näiden aineiden tunteja ei tulisi missään tapauksessa vähentää. Valinnaisuutta parempi ratkaisu olisi, että  Taide ja käsityö -kokonaisuudelle merkityt valinnaiset tunnit ohjattaisiin kuva- taiteen, musiikin ja käsityön yhteiseen opetukseen siten, että näitä aineita olisi kaikille yhteisenä jokaisella luokka-asteella, myös 8. ja 9. luokilla.
Tuntijakoehdotuksen mukaan kuvataiteen ja musiikin yhteiset tunnit sijoittuisivat pääosin alakouluun. Alakoulun taide- ja käsityöaineista vastaavat lähes poikkeuksetta luokanopettajat, jotka ovat yleensä opiskelleet näitä aineita vain 3–5 opintopisteen verran. Kun perusopetuksen kaikille yhteistä opetusta tarkastellaan kokonaisuutena, saavat oppilaat Taide ja käsityö -ryhmittymässä selvästi muita oppiaineita vähemmän aineenopettajatasoista opetusta.
Tilanne on haasteellinen jo nykykoulussa ja työryhmän tekemä ehdotus edellyttäisi toteutuessaan koko opettajankoulutuksen uudelleenarviointia. Tiedonalojen tasa-arvoisuuden nimissä ainakin osa alakoulun taideopetuksesta tulisi olla aineenopettajan (vähintään 60 op) antamaa.
Oppilaan mahdollisuuksia opintojensa suuntaamiseen tulisi lisätä, mutta valinnaisuuden lisäämisen ei saa olla ristiriidassa koulutuksellisen tasa-arvon kanssa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikissa oppiaineissa taataan yhtäläinen perustaso. Tämä edellyttää pätevien opettajien saamista kaikkiin kouluihin: virkoja perustetaan ainoastaan silloin, kun aineen jatkuvuudesta on takeita eikä se perustu valinnaisaineen heikkoon asemaan.
Tuntiesityksen seuraukset olisivat toteutuessaan kauaskantoisia. Jos oppiaineissa ei riitä tunteja, menettää kouluyhteisö työhönsä sitoutuneet opettajat. Ongelma ei koske yksinomaan peruskoulua, sillä yleissivistävän taide- ja käsityö-kasvatuksen olemassaololla on merkitystä koulutuksen ja kulttuurin kaikilla saroilla.

Marjo Räsänen, TaT
Turun opettajankoulutuslaitoksen kuvataidekasvatuksen lehtori
Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun dosentti

Suomesta ei tulevaisuudessa löydy visuaalisen kulttuurin osaajia

elokuu 30, 2010 by

Parhaillaan ollaan päättämässä siitä, mitä oppiaineita suomalaisessa peruskoulussa jatkossa opiskellaan – ja minkä verran. Peruskoulun uutta tuntijakoa valmistelleen työryhmän keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa erityisesti taito- ja taideaineiden asemaa. Tätä päämäärää uusi esitys ei käytännössä palvele, vaikka mediassa on näin uutisoitu.

Toteutuessaan esitys tarkoittaisi, että esimerkiksi kaikille oppilaille yhteinen kuvataiteen opetus vähenisi peruskoulun aikana kahdeksasta seitsemään tuntiin. Tästä valtaosan opettaisivat luokanopettajat – kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin aineenopettajan opetusta oppilas saisi vain yhden viikkotunnin ajan seitsemännellä luokalla. On selvää, että nykyaikaisessa läpikotaisin visuaalisessa yhteiskunnassa se on täysin riittämätön määrä edes jonkinlaisen aktiivisen kuvanluku- ja kuvan tuottamistaidon saavuttamiseksi.

Ikävaiheessa, jossa nuori joutuu toden teolla tiedostamaan ympäröivään mediakuvastoon ja omaan identiteettiinsä liittyvät kysymykset, tuntijakoehdotus siirtäisi painopistettä kaikille yhteisesti annettavasta perusopetuksesta valinnaiskursseihin. Lisäksi toteutuessaan tuntijako vähentäisi myös valinnaistuntien enimmäismäärää Taide ja käsityö-oppiaineryhmässä. Valinnaiskurssien toteutuminen vuosittain olisi epävarmaa vaihtelevien oppilasmäärien takia ja siksi pätevien, päätoimisten aineenopettajien palkkaaminen kouluun vaikeutuisi suuresti. Peruskoulun taide- ja kulttuuriopetus olisi siis todennäköisesti laadultaan nykyistä heikompaa, määrällisesti vähäisempää ja vain osa oppilaista voisi osallistua siihen.

Tulevaisuuden koulussa ja tulevaisuuden yhteiskunnassa ei ilmeisesti tuntijakotyöryhmän mukaan tarvita muotoilua, arkkitehtuuria, visuaalista mediaa, digitaalista kuvaa, valokuvaa, elokuvaa, taiteeseen pohjautuvaa ympäristökasvatusta, oman ja vieraampien kuvakulttuurien tuntemusta, taidehistoriaa, perinteisiä kuvan tuottamisen tekniikoita eikä muita kulttuuritaitoja.  Ainakin opetuksen vähentäminen jo ennestään varsin vaatimattomasta määrästä tarkoittaisi näiden sisältöjen rajua karsimista.

Onko tähän varaa aikana, jolloin suomalaisen teknologiaosaamisen lippulaiva kompuroi muotoilusta ja luovista innovaatioistaan tunnetun amerikkalaisyhtiön varjossa? Onko tähän varaa aikana, jolloin nuorten pirstaloitunut ihmiskuva ja elämän merkitykselliseksi kokemisen puute on näkyvästi esillä – seurauksineen? Kuvataide-oppiainetta ajatellaan ilmeisesti edelleenkin muinaisten mielikuvien ”piirustuksenopetuksena”, jolla on marginaalinen asema nykyihmisen tieto- ja taitorepertuaarissa. Tuskin kukaan odottaa hammaslääkäriin mennessään kohtaavansa 60-luvun porausvälineistöä – miksi siis kuvitellaan kouluopetuksen ja taidekasvatuksen olevan samanlaista kuin menneinä vuosikymmeninä?

Kuvataide-oppiaine on kiinni tämän ajan ilmiöissä ja ihmisyydessä. Oppitunneilla ja taiteellisella työskentelyllä syntyvä inhimillinen vuorovaikutus, luovan ideoinnin ja ongelmanratkaisun prosessi sekä oman minän suhde muihin ovat niitä keskeisiä sisältöjä, joita nyt ollaan tulevaisuuden koulusta vähentämässä.

Sanna Ropponen, kuvataiteen lehtori, Olarin koulu ja lukio, Espoo
Elina Tynkkynen, kuvataiteen lehtori, Matinkylän koulu, Espoo

Uusi tuntijakoehdotus kastroi kulttuuriosaamisen

elokuu 2, 2010 by

Peruskoulun tuntijakotyöryhmän yksi tehtävä oli taide- ja taitoaineiden aseman parantaminen koululaisen arkipäivässä. Opetusministeriön uutisointi ”Taideaineita lisätään peruskoulussa” rauhoitti odottavan mieltä.

Vihreä eduskuntaryhmä järjesti keskustelutilaisuuden Eduskunnan kansalaisinfossa ke 9.6.10 otsikolla ”Tukeeko uusi tuntijako lasta?”, jossa käytiin läpi uusi tuntijakoehdotus ja sen perusta.

Ehdotus laajentaa taideaineiden kirjoa kyllä draama-oppiaineella. Valitettavasti ehdotus samalla ajaa taideaineet nurkkaan vähentämällä niiden kaikille yhteistä opetusta. Koululaisen mahdollisuudet saada riittävän laaja tieto-, teoria- ja kokemuspohja kulttuurin alalta oppiaineissa, jota uudessa tuntijaossa edustaa Taide ja käsityö-oppiainekokonaisuus, kapenee entisestään. Näin työryhmä kastroi peruskoululaiselta kulttuuriosaamisen erityisesti yläkoulussa.

Työryhmän puheenjohtaja vetosi taideopetuksen vähennyksessä siihen, että kaikista oppiainekokonaisuuksista on vähennetty yhteistä opetusta. Se on heikko peruste, sillä kyse on suhteellisesta vähentämisestä. Kuvataiteessa vähennettiin yläkoulun kaikille yhteistä opetusta puolella, käsitöiden kahdella kolmasosalla. Joissakin muissa aineissa yläkoulun puolella annettava opetus jopa lisääntyi ja sen lisäksi niitä voi ottaa myös valinnaisaineena. Taide ja käsityö kokonaisuutta koskevat myös erityiset rajoitteet, mitä ei sovelleta muissa oppiainekokonaisuuksissa ja siten koululaisen mahdollisuutta oppia kulttuuriaineita laaja-alaisesti vähenee entisestään.

Esittelyn keskusteluosiossa otettiin esille se, että taideaineissa ei tulisi antaa arvosanoja, sillä taidetuntien tulisi olla mukavaa ja rentouttavaa puuhastelua muiden oppiaineiden ohessa. Tämä on visuaalisesti, musikaalisesti ja taidollisesti lahjakkaan lapsen syrjintää – hänkö ei sitten saisi osoittaa osaamistaan hyvin numeroin koulumaailmassa? Epäilenpä, että Suomen menestyneet muotoilijat, arkkitehdit, ympäristösuunnittelijat, elokuvaohjaajat, mediataitajat, teolliset muotoilijat ja kuvataiteenkin saralla menestyneet taitelijat eivät allekirjoita tätä näkemystä. Samoin ammatillisille aloille aikovilla näillä numeroilla on merkitystä.

Jokaisella on oikeus olla hyvä jossain. Puuhastelumaiseksi kivaksi luokiteltu taidekasvatus on myös väärinymmärretty tuntijakoehdotuksessa. Kyse ei ole vain puuhastelusta käsin vaan visuaalisen kulttuurin opiskelu on itseilmaisun lisäksi ajatteluntaitojen, eettisen koodiston ja kulttuurien tuntemuksen pohja. Sen antamat tiedot ja taidot ovat myös selkeästi yhteydessä kykyyn ajatella kolmiulotteisesti ja tuottaa sen mukaista kuvastoa. Fyysikot, matemaatikot ja biologit tarvitsevat kolmiulotteisen esittämisen taitoja abstraktien ajatusten mallintamiseksi – pitäisikö heidänkin aikaansaannoksiaan nimittää jatkossa rentouttavaksi puuhasteluksi? Väitänpä vielä, että Suomen tulevaisuuden päättäjät ja kansalaiset eivät häviä siinä, jos oppivat laaja-alaisesti kulttuuriaineita koko peruskoulun ajan.

Työryhmän monin tavoin ansiokkaasta esityksestä on selkeästi puuttunut osaamista ja näkemystä taidekasvatuksen saralla ja toivon, että tilanne Taide ja käsityö-oppiainekokonaisuuden kohdalta korjataan lausuntokierroksen aikana.

Salla Iivanainen, kuvataideopettaja
Helsinki

Draama ei pelastaisi taideopetuksen asemaa

kesäkuu 8, 2010 by

Peruskoulun uudesta tuntijakoesityksestä on kerrottu ristiriitaista tietoa. Jos esitys menee läpi, ei taito- ja taideaineiden asema suinkaan tule vahvistumaan, vaan se selvästi heikkenee. Tuntimäärä supistuisi nimenomaan yläkoulussa, jossa opetuksesta vastaavat taidekasvatukseen ja käden taitoihin erikoistuneet aineenopettajat. Uusi oppiaine draama ei toisi pelastusta, vaan joutuisi astumaan samaan marginaalirooliin kuin muutkin taideaineet.

Logiikka pettää pahasti, jos väitetään taideopetuksen lisääntyvän uuden taideaineen myötä. Kun tuntiresursseja ei vastaavasti ole esityksessä lisätty, tulee aineryhmälle jäämään entistä pienempi osuus opetettavia tunteja oppiainetta kohti. Lopputulos tarkoittaa, että kuvataide-, musiikki- ja käsityötunteja on tulevaisuuden koulussa vähemmän kuin nykykoulussa.

Kotitaloustunneille taitaa käydä samoin. Itse asiassa seuraukset olisivat kauaskantoisempia: jos oppiaineissa ei riitä tunteja, menettää kouluyhteisö koulutyöhön sitoutuneet päätoimiset taito- ja taideopettajansa. Koulun kehittämistyöstä, koulukulttuurin arjesta ja juhlasta puuttuisi pahimmassa tapauksessa kokonainen aineryhmä.

Hallitusohjelmaan kirjattu pyrkimys lisätä taidekasvatusta kouluissa heittää esityksessä siis rankasti häränpyllyä. On huijausta saada kansalaiset uskomaan jotakin muuta.

Aija Viita

Kuvataideopettaja, Helsinki


Jos esitetty peruskoulun tuntijako toteutuu, oppilaan oikeudenmukainen päättöarviointi vaarantuu

kesäkuu 8, 2010 by

Haluan kertoa ruohonjuuritason kokemuksestani yläkoulussa. Tällä hetkellä 13-14 vuotiaat 7. luokan oppilaat ovat opetuksessani 2 vuosiviikkotuntia eli 2 x 45 minuuttia yhden lukuvuoden ajan. Kuvataiteen opetussuunnitelmaa seuraten vuoden kuvataideopetukseen kuuluvati visuaalisen kulttuurin tuntemus, taidehistoria, mediakasvatus, oppilaan oman kuvailmaisun ja kuvan tulkinnan harjoittelu, muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus.

Vuodessa oppilaiden taidot ja rohkeus omien ideoiden ilmaisemiseen kuvallisesti kehittyvät ja ehdimme kokeilla niin monta tekniikkaa, että onnistumisia tulee muillekin kuin hyville piirtäjille. Meillä on tietokoneet, kamerat ja monet muut välineet käytössä päivittäin. Toden totta, se onkin uskoakseni ala- ja yläkoulun kuvataideopetuksen ero: voimme yläkoulussa käyttää laajasti erilaisia vaativiakin tekniikoita ja antaa monitulkintaisempia teemoja oppilaidemme tutkittavaksi, kuin mitä alakoulun ikätaso mahdollistaa. Tällä hetkellä 7. luokan oppilas saa vuoden aikana noin kahdeksan erilaista välinettä, joilla osoittaa taitonsa ja intonsa oppia jotain uutta. Jos ehdotettu tuntijako hyväksytään, puolet näistä mahdollisuuksista katoaa. Kuvataiteen ripottelu pitkin vuotta kaksoistunteina, sekä jakson yli kestävät tauot opetuksessa, tekisivät opiskelusta lyhytjänteistä.

Tarvittaisiiin oraakkelin taitoja antamaan 9. luokan todistukseen tulevia kuvataiteen päättöarvioita 7. luokalla tapahtuneen puolen vuoden työskentelyn pohjalta. Jouluun mennessä 7. luokan oppilaat ovat opetelleet uuden koulun tavat, tilat ja välineet. Olemme rakentaneet luottamusta ja sopivan työskentelyilmapiirin. Varsinainen työskentely oikeastaan vasta alkaa tästä. Kuvataideopetusta ei voida myöskään pilkkoa kestoltaan 1 x 45 minuuttiin. 7. luokan kuvataiteentunnista meillä 15 minuuttia on keskustelua kuvista, 15 minuuttia välineiden esille ottamista ja suunnittelua. Siivous vie ripeästikin tehtynä 10 minuuttia. Tämä yhtälö jättää 22 hengen ryhmässä alle minuutin aikaa oppilasta kohden. Hyvässä kuvataideopetuksessa tulee olla aikaa keskustelulle, kokeiluille, yrityksille ja erehtymisille.

Tämän hetkinen tuntimäärä on niukka, sen puolittuminen on katastrofi. Kaikista esitetyistä väitteistä huolimatta nyt annettu tuntijakoehdotus ei vahvista taideaineita. En kirjoita tätä siksi, että olisin huolissani omasta työllistymisestäni, voisin opettamisen lisäksi työllistyä monella muullakin tapaa. Kirjoitan tämän siksi, että uuden tuntijaon julkaisuhetkellä luin 7. luokan palautteita, joissa oppilaiden suurin ja toistuvin toive oli saada keskittyä omaan työhön rauhassa useamman viikon ajan. Oma sisällöntuotanto ruokkii luovuutta.

Kuvataide on kulttuurinen kieli ja vuorovaikutuksen väline. Tästä voidaan pitää yhtenä esimerkkinä sitä, että ydinjätehaudan kanteen aiotaan kertoa se tärkein asia sarjakuvana. Kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin liittyvien taitojen merkitys ei millään mittarilla ole vähenemässä. On ironista, että kuvataide ja visuaalinen kulttuuri halutaan näivettää peruskoulussa puoleen nykyisestä vähästä juuri silloin, kun kuvien ja mediataitojen merkitys on noussut voimakkaasti ja sanoilla puhutaan päinvastaista.

Itse ajattelen, että me kuvataideopettajat Suomen peruskouluissa ja lukioissa teemme samaa työtä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kanssa. Vaikka välineemme ovatkin erilaiset, tavoitteet opetukselle ovat samankaltaiset: oppilaan ilmaisun tukeminen ja identiteettityö, vuorovaikutus muihin sekä kulttuurin tunteminen, niin nykykulttuurin kuin kulttuurihistoriankin. Siinä missä äidinkieli ja kirjallisuus tutkivat näitä asioita sanoin, me tutkimme niitä elokuvaamalla, valokuvin, muotoilemalla ja monilla muilla tavoin.  Ja nyt käsi sydämelle: jos äidinkielen ja kirjallisuuden opettaminen loppuisi puolen vuoden aineenopettajan opetuksen jälkeen 7. luokalla, miten oikeudenmukaisena oppilaan päättöarvointia voitaisiin pitää?

Hanna Saarinen
peruskoulun riviopettaja, Karakallion koulu
graafikko ja temperamaalari

Ehdotettu uusi peruskoulun tuntijako tarkoittaa toteutuessaan taideopetuksen vähenemistä yläluokilla

kesäkuu 8, 2010 by

Kuvataideopettajat ry:n kannanotto esitykseen Perusopetus 2020 – yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako

(Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:1)

Perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja perusopetuksen tuntijaon tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vahvistaa taito- ja taideaineiden asemaa. Kuvataideopettajat ry katsoo, ettei työryhmän 1.6.2010 opetusministerille luovuttama esitys toteuta tätä tavoitetta. Sen sijaan ehdotus heikentää peruskoulun yläluokilla kuvataiteen sekä käsityön ja musiikin opetuksen edellytyksiä nykyisestäänkin.

7. – 9. luokilla kaikille oppilaille yhteisiä tunteja on esityksessä vähennetty yhteen vuosiviikkotuntiin kuvataiteessa, musiikissa ja käsityössä, kun nykyisellään kaikille yhteisiä tunteja on ollut 1-3 vuosiviikkotuntia oppiaineesta riippuen. Lisäksi näille oppiaineille varattu valinnaisten tuntien määrä yläluokilla on esityksessä vähäisempi kuin nyt voimassa olevan tuntijaon aikana on toteutunut. Nämä ehdotukset ovat ristiriidassa työryhmälle toimeksiannossa annetun keskeisen tavoitteen kanssa.

Esityksessä myönteistä kehitystä edustaa se, että valinnaisaineiden tuntimäärät on kohdennettu erikseen eri oppiaineryhmille. Tämä on omiaan selkeyttämään valtakunnallista tuntijakoa ja edistämään koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista.

Työryhmä esittää perusopetukseen uudeksi oppiaineeksi draamaa, joka sijoitettaisiin Taide ja käsityö -oppiaineryhmään. Kuvataideopettajat ry katsoo, että kun taideaineita halutaan vahvistaa, Taide ja käsityö- oppiainekokonaisuuteen ei tule lisätä uusia oppiaineita, ellei oppiainekokonaisuuden kokonaistuntimäärää vastaavasti lisätä. Oppiaineiden määrän lisääminen nykyisestä on myös ristiriidassa työryhmän esittämien perusopetuksen kehittämistavoitteiden ja opetuksen eheyttämiseen tähtäävien toimenpiteiden kanssa.

Esitykseen sisältyvä opettajakelpoisuuksia koskeva asetuksen muutosesitys johtaa toteutuessaan taideopetuksen laadun heikentymiseen. Asetuksen muutosesityksessä draaman opettajan aineenhallinnan tasoksi määritellään vain puolet siitä, mitä muissa oppiaineissa aineenopettajalta vähimmilläänkin edellytetään.  Tässä tilanteessa draaman opetus toteutuisikin parhaiten edelleen osana äidinkielen ja kirjallisuuden opintoja. Draaman opetus kytkeytyy kulttuurisesti mielekkäällä tavalla äidinkielen ja kirjallisuuden opintojen sisältöihin sekä oppiainekokonaisuuteen Kieli ja vuorovaikutus.

Kuvataideopettajat ry painottaa, ettei työryhmän esittämä liikuntakasvatuksen huomattava lisääminen mitenkään kompensoi muun taide- ja taitokasvatuksen vahvistamisen tarvetta. Kaikille oppilaille yhteistä liikunnan opetusta ehdotetaan lisättävän peräti 4 tuntia nykyisestä 18 vuosiviikkotunnista. Ehdotetusta liikunnan tuntien lisäyksestä suurin osa kohdistuisi vuosiluokille 7-9,  vaikka nykyinenkin tuntijako takaa liikunnan opiskelun koko perusopetuksen ajan toisin kuin muiden taide- ja taitoaineiden kohdalla. Perusopetuksen yleissivistävän tehtävän kannalta resurssien entistä voimakkaampi kohdentaminen vain yhteen taitoaineeseen on vailla perusteita.

Ehdotus toteuttaa työryhmälle annettua toimeksiantoa yksipuolisesti asettaen kuvataiteen, käsityön ja musiikin aiempaa eriarvoisempaan asemaan suhteessa sekä liikuntaan että laajemmin perusopetuksen tuntijaon kokonaisuuteen. Esityksessä lähdetään siitä, että Taide ja käsityö -kokonaisuuden oppiaineet olisivat päättöluokilla keskenään vaihtoehtoisia ja vähäisten valinnaistuntien varassa.  Kuvataiteen vähimmäistuntimäärää ehdotetaan vieläpä pienennettäväksi yhdellä tunnilla nykyisestä 8 vuosiviikkotunnista. Ehdotuksesta on valitettavasti havaittavissa, että Taide ja käsityö -kokonaisuuden oppiaineiden rooli yleissivistyksessä nähdään edelleen niiden keskinäisen vaihtoehtoisuuden kautta. Kuvataiteen, käsityön ja musiikin merkitystä kaikkien oppilaiden kasvulle ja oppimiselle ei tunnusteta samanarvoisena verrattuna muihin ehdotuksen oppiainekokonaisuuksiin.

Tuntijakoehdotuksen näkemys hyvinvoinnista on kapea unohtaessaan kulttuurin, kuvataiteen, musiikin ja käsityön merkityksen oppilaan kasvussa ja kouluviihtyvyyden edistämisessä.  Tältä osin  tuntijakoesitys on ristiriidassa ehdotuksessa esitettyjen perustelujen kanssa. Olemme myös huolestuneina panneet merkille, että työryhmän esittämissä Kansalaisen taidoissa ei  ole mainittu lainkaan kulttuurisia taitoja.

Kulttuurikasvatuksen tulisi näkyä esitettyä selvemmin perusopetuksen arvopohjassa ja sille rakentuvissa tavoitteissa. Kulttuuriosaamisen merkitys oppilaiden hyvinvoinnille, kasvussa ihmisyyteen ja eettisesti vastuullisen yhteiskunnan jäseniksi on keskeinen.

Kuvataideopettajat ry katsoo, että kuvataidetta, musiikkia ja käsityötä tulee olla kaikille yhteisenä jokaisella luokka-asteella, myös 8. ja 9. luokilla. Työryhmän valitsemaa linjaa parempi vaihtoehto on kaikille yhteisen oppimäärän lisääminen vastaavalla tavalla kuin liikunnan kohdalla.

Taide ja käsityö-oppiainekokonaisuudessa on varmistettava kaikkien oppilaiden opetus samalla tavalla kuin kaikissa muissakin oppiainekokonaisuuksissa on esitetty. Se takaa kulttuurisen osaamisen ja sivistysvarannon vahvistamisen. Valinnaiset tai vaihtoehtoiset opinnot voivat rakentua vasta yhteisen opetuksen perustalle.

Helsingissä 2.6.2010

Hannele Parviala, puheenjohtaja

Erja Väyrynen, toiminnanjohtaja

Kuvataideopettajat ry – Bildkonstlärarna rf

Tulevaisuusfoorumi Olarissa 9.3.2010

maaliskuu 31, 2010 by

Espoolainen Olarin koulu ja lukio järjesti tiistaina 9.3.2010 avoimen yleisötilaisuuden, jossa keskusteltiin tulevaisuuden kouluopetuksen suuntaviivoista Espoossa.

Keskustelijoina olivat Olarin omien opiskelijoiden sekä historian ja yhteiskuntaopin lehtori Sari Halavaaran lisäksi OPH:n yleissivistävän koulutuksen johtaja Jorma Kauppinen, kansanedustaja Jukka Mäkelä, Aalto-yliopiston professorit Juhani Vaivio ja Maija-Riitta Ollila sekä tulevaisuudentutkija Marja-Liisa Viherä.

Parituntisessa tilaisuudessa tulevaisuuden koulun tärkeimmiksi suuntalinjoiksi nousivat mm. oppijan oman elämän ymmärtäminen kaiken oppimisen lähtökohtana, kannustava kumppanuus ja yhteisöllisyys sekä oppijan yksilöllisyyden kunnioitus ja hyvinvointiin panostaminen.

Opiskelijoiden kommenteissa ja niistä seuranneessa yleisökeskustelussa nousi esiin huoli siitä, antaako sirpaloitunut ja erillisiä oppiaineita korostava nykykoulu riittävästi arvoihin, maailmankuvaan, minuuden rakentamiseen ja sosiaaliseen toimintaan liittyviä taitoja oppilailleen. Opiskelijanäkökulma aiheeseen oli, että vaikka opiskelu koetaan yleensä mielekkäänä ja opetus tasokkaana, opiskelija-arjen kääntöpuolena ovat kiire, stressi, loppuunpalamisen vaara sekä oman opintomenestyksen vertaaminen muihin. Sekä peruskoulu- että lukiotasolla opiskelijat peräänkuuluttivat aikaa rauhoittumiseen, syventymiseen ja tunnetaitojen kehittämiseen opiskeluarjessa. Muun muassa taidekasvatuksen merkitystä tämän tavoitteen saavuttamisessa sivuttiin useampaan otteeseen, vaikka panelikeskustelijoiden joukossa ei varsinaista taidealan tai taidekasvatuksen asiantuntijaa tällä kertaa ollutkaan.

Yhteenveto keskustelusta on luettavissa Olarin koulun ja lukion verkkosivuilla: www.olari.fi

Teksti: Sanna Ropponen

Vaikuttajavierailu: Marika Niemi Espoon Matinkylän koulussa

maaliskuu 1, 2010 by

Tämä teksti on kopioitu Marika Niemen omasta blogista. Teksti julkaistiin  25.2.2010:

Toista viikkoa sitten sain olla mukana Matinkylän koulun kuvataiteen oppitunnilla seuraamassa opetusta ja keskustelemassa nuorten kanssa. Vierailu liittyi Kuvataideopettajat ry:n jäsenten organisoimaan valtakunnalliseen kampanjaan. Käsitykseni taito- ja taideaineiden tärkeydestä vahvistui entisestään. Jokainen oppilas uppoutui työhönsä ja nautti käsillä tekemisen ilosta. Jokaiseen työhön liittyi oma tarinansa, jonka pohjalta nuori taiteili virtuaalipelimaailman kuvan. Olisittepa olleet näkemässä, miten hienoa taidetta syntyi.

Opettaja Elina Tynkkynen korostaa tekemisen ilon lisäksi olennaisten tietojen ja taitojen oppimista sekä aistikykyjen harjoittamista. Keskustelussamme, hän nosti esille elokuvakasvatuksen mahdollisuudet osana opetusta. Vierailun jälkeen jäin miettimään eri välineiden hyödyntämistä opetuksessa. Meillä on välineitä, mutta halutaanko tai osataanko niitä hyödyntää? Kaikkea ei tarvitse osata itse. Eri alan osaamista yhdistämällä ja eri oppiainerajat ylittävällä yhteistyöllä, voidaan aikaansaada hyviä oppimistuloksia myös niiden oppilaiden osalta, joille teoriatiedon omaksuminen perinteisin keinoin on haastavaa. Sitä paitsi sisältö saa aivan eri painoarvon, jos sitä on itse luomassa. Moni meistä oppii vieraita kieliä musiikin kautta, eikö esimerkiksi biologiaa voi oppia videoimalla tai piirtämällä. Näin sisällön lisäksi oppii itseilmaisua, ryhmätyötaitoja ja esiintymään luontevasti.

Tekniikka kehittyy huimaa vauhtia. Nuoret viettävät ison osan päivästä YouTubessa, facebookissa, SecondLifessa, Ningissä, Wikissä ja muissa sosiaalisen median eri välineissä. Opetuksenkin on pysyttävä ajan hermolla. Uusien välineiden käytön oppiminen on opettajan työssä välttämätöntä. Tietokone ei ole ainoastaan työskentelyväline vaan sen kautta viestitään ja sitä käytetään tiedon lähteenä. Yhä tärkeämpää on nostaa lasten ja nuorten tietoisuuteen myös netin haittapuolet. Kaikissa kouluissa ei ole multimedia-alan opetusta, johon sisältyy tietolähteen kriittinen arviointi, tietosuoja, tietoturva ja netiketti. Näkisin, että koulun kuvisopettajalla voisi olla entistä painavampi rooli eri medioiden ja välineiden osaajana.